رقابت ۴۱ سازه ماکارونی دانشجویان کشور در دانشگاه سمنان آغاز شد