اینان: دریافت جایزه مصطفی(ص) برای مسلمانان بسیار ارزشمند است