توجه به حوزه تحقیقاتی جدید در درمان سرطان، دانشمندان جوان را ترغیب می‌کند