جایزه مصطفی(ص) مبنایی برای احداث آکادمی جهانی پزشکی آینده باشد