عدم تاثیر آموزش و موقعیت اجتماعی بر مهارت‌های شناختی