معاون علمی ‌و فناوری رئیس‌جمهور به چین می‌رود/ حضور 70شرکت دانش‌بنیان پیشرفته در چین