زبان فارسی از کتاب دانشجویی آسیب جدی می‌بیند/ اجبار ناشر به استفاده از نام استاد در کنار اسم دانشجو