زبان فارسی از کتاب دانشجویی آسیب جدی می‌بیند/ اصرار ناشر به نوشتن نام استاد در کنار اسم دانشجو