ماجرای یک کانون نخبگان که همه مدال‌هایشان را تقدیم رهبری می‌کنند