اهدا کنندگان سلول‌های بنیادی خون بندناف و کودکان درمان شده مبتلا به بیماری خونی دور هم جمع می‌شوند