دومین همایش یک روزه تخصصی زیست فناوری برگزار می شود