اعتصاب غذای دانشجویان دانشگاه تهران/ با پیمانکار برخورد شد