وارونگی دما در تهران به خاطر کدام شکل از این پدیده است؟