نیازمند تلاش جمعی برای محو «فاصله علمی» در جهان هستیم