ذخیره بیش از ۱۲۵ هزار نمونه خون بند ناف/ رشد تصاعدی نمونه ها