جلوگیری از دور ریختن کالای ارزشمندی که ضایعات زایمانی خوانده می‌شود