تشکر رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها از رئیس قوه قضاییه برای عفو جمعی از دانشجویان