طوماری با ۱۳ میلیون امضا در دفاع از حق حاکمیت ونزوئلا