استفاده از اطلاعات مکانی گوشی ها برای مقابله با مالاریا