حفظ آمادگی ارتش کویت و بازدید وزیر دفاع این کشور از مرکز عملیات نیروی هوایی