اولین عبادت‌گاه یهودیان در امارات تا سال ۲۰۲۲ افتتاح می‌شود