یک میلیون متر مربع مرکز نوآوری کسب و کار در فضای دانشگاهی ایجاد می‌شود