محققان: «گرمایش جهانی» بیماری‌های متعددی به بار آورده است