عبدالمهدی: عراق به دنبال همکاری و شراکت با چین است