آیا نیروهای آمریکایی باید جان خود را برای عربستان به خطر بیندازند؟