پروژه «رانشگرهای فضایی» در جشنواره نوآوری ربع رشیدی طرح برتر شد