فارس من|تحقق 20 درصد باقی مانده زیر ساخت شبکه ملی اطلاعات تا یک سال آینده