ترکیه باز کردن گره تحریرالشام را به گروه‌های مخالف واگذار کرده است