قیمت موبایل به بنزین ارتباط ندارد/ مردم تلفن همراه را گران نخرند