اجزای بنیادین دی ان ای در ابرهای بین ستاره ای کشف شد!