خریداران ایده و اختراع «وام 500 میلیون تومانی» دریافت می‌کنند