تایید انتخاب حمید رضا طیبی به عنوان رئیس جهاد دانشگاهی