پاکسازی نصف زمین از انسان روی زندگی 1 میلیارد نفر تأثیر دارد