تفاهم‌نامه بنیاد مصطفی(ص) با بنیاد ملی نخبگان به امضا رسید