یکی دیگر از نیروگاه ‌های اتمی آمریکا نیز به کار خود پایان داد