رئیس دانشگاه علمی کاربردی واحد تهران شرق از فارس بازدید کرد