تعیین توالی DNA باستانی، ریشه مردم جنوب آسیا را مشخص کرد