اخطاریه به واحدهای صنفی برای جلوگیری از گران فروشی تلفن همراه