امید: آینده علمی کشور با گسترش علوم شناختی تثبیت می‌شود