آغاز بارش شهابی جباری از روز چهارشنبه/ رصد سیاره پلوتو با تلسکوپ