جدایی مدیرعامل اسلایتلی مد پس از خریداری این استودیو توسط شرکت EA | زومجی