بررسی تلاش تنسنت برای خریداری سومو دیجیتال توسط کمیته امنیتی آمریکا | زومجی