حذف موقتی نسخه‌ی دوم و سوم متال گیر سالید از فروشگاه‌های دیجیتالی | زومجی