ایجاد محدویت جدی برای شرکت Tencent از سوی دولت چین | زومجی