تأکید رئیس سی دی پراجکت بر مستقل ماندن این شرکت | زومجی