ثبت رکورد جدید در تعداد کاربران همزمان استیم | زومجی