در پیش نمایش های اخیر PS5 سیستم کولینگ کنسول ساکت و موثر توصیف شد