بازی Conan Exiles زره جدیدی برای بسته‌ی الحاقی Isle of Siptah دریافت می‌کند | زومجی