سونی انتظار دارد که فروش PS5 در سال مالی اول خود بیش از PS4 باشد