تغییرات تازه ای برای سیستم PSN Trophy پلی استیشن معرفی شده است